Voorwaarden

Levering:

Levertermijnen en leveringskosten zijn afhankelijk van de verzendwijze.
Zodra het verschuldigde bedrag op onze rekening is bijgeschreven, zal het pakket verzonden worden, mits de artikelen voorradig zijn.
Vriestransport en eigen bezorgdienst zijn alleen in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe mogelijk. Voor levering in de overige provincies kan er contact met Sanne Bosman Diervoeders worden opgenomen.
De opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

Order- en verzendkosten:

De order- en verzendkosten zijn afhankelijk van:
- verzendwijze
- gewicht
- orderbedrag
- postcode 

Deelleveringen:

Het is Sanne Bosman Diervoeders toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Sanne Bosman Diervoeders bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren en de hiermee gemoeide verzendkosten per zending in rekening te brengen. Als de deelzending niet aan het franco bedrag komt, is Sanne Bosman Diervoeders bevoegd om voor deze levering verzendkosten te berekenen.


Eigendomsvoorbehoud:

1. Alle door Sanne Bosman Diervoeders geleverde zaken blijven het eigendom van Sanne Bosman Diervoeders totdat volledige betaling van het geleverde heeft plaats gevonden.
2. Koper geeft onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Sanne Bosman Diervoeders dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Sanne Bosman Diervoeders haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Sanne Bosman Diervoeders zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

Gebreken; klachttermijnen

1) De koper dient de gekochte zaken bij aflevering te onderzoeken.
2) Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) in overeenstemming zijn.
3) Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze direct bij aflevering aan de bezorger van Sanne Bosman Diervoeders te melden. Is dit niet mogelijk, dan moet de koper deze gebreken binnen 48 uur na aflevering schriftelijk aan Sanne Bosman Diervoeders melden.
4) Bij niet-zichtbare gebreken moet de koper, binnen 3 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 2 maanden na aflevering, schriftelijk melden aan Sanne Bosman Diervoeders
5) Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
6) Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanne Bosman Diervoeders worden geretourneerd.
7) De verpakking en/of label van het retour te zenden product dient intact te zijn.  
8) Vriesproducten worden nimmer teruggenomen.

Prijs/Prijsverhoging:

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door Sanne Bosman Diervoeders afgegeven prijzen in Euro's
Prijswijzigingen en/of drukfouten zijn altijd voorbehouden.

Indien Sanne Bosman Diervoeders met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Sanne Bosman Diervoeders niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Sanne Bosman Diervoeders kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Betaling:

1) Betaling dient te geschieden zoals in de bestelling en/of orderbevestiging is overeengekomen en in de valuta waarin is gefactureerd. 
2) Bij overschrijding van de afgesproken betalingstermijn, of indien een machtiging wordt gestorneerd zal er pas een nieuwe levering plaats vinden nadat
de openstaande factuur is betaald.